tehnika - Mašinski materijali
  O meni
  Kontakt
  Tehnologija zanimanja
  Tehnička mehanika
  Mašinski elementi
  Mašinski materijali
  Osnovi mašinstva
  Tehničko crtanje
  NOVE TEHNOLOGIJE
  OBAVIJESTI
  SolidWorks
  Motori SUS
  Motorna vozila
  Praktična nstava
  Tehnologije 3D printanja
Ispitivanje materijala na istezanje
www.youtube.com/watch

Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu
www.youtube.com/watch

Ispitivanje tvrdoće po Brinelu
www.youtube.com/watch

Ispitivanje žilavosti materijala po Šarpiju
www.youtube.com/watch


Dobijanje sirovog gvožđa-Visoka peć


Dobijanje livenog gvožđa-Kupolna peć

PITANJA ZA UTVRĐIVANJE GRADIVA

 

 

 1. Koje materijale nazivamo mašinskim?
 2. Kako se dijele mašinski materijali?
 3. Koje su grupe osobina značajne za mašinske materijale?
 4. Koje osobine spadaju u grupu fizičkih osobina materijala?
 5. Šta je gustina materijala?
 6. Koje osobine spadaju u grupu hemijskih osobina materijala?
 7. Šta je korozija?
 8. Koja su opća načela zaštite od korozije?
 9. Koje osobine materijala spadaju u grupu mehaničkih osobina?
 10. Šta je elastičnost, a šta plastičnost materijala?
 11. Šta je žilavost materijala?
 12. Kako definišemo tvrdoću materijala?
 13. Šta je otpornost materijala na habanje?
 14. Šta je statička, a šta dinamička čvrstoća materijala?
 15. Šta pokazuju tehnološke osobine materijala?
 16. Koje osobine spadaju u grupu tehnoloških osobina materijala?
 17. Kada za metal kažemo da ima dobru livkost?
 18. Šta je kovnost materijala?
 19. Šta je obradivost materijala rezanjem strugotine?
 20. Šta je zavarljivost materijala?
 21. Šta podrazumjevamo pod kristalizacijom?
 22. Kako na proces kristalizacije utiče brzina pojavljivanja kristalnih centara, a kako brzina rasta kristala?
 23. Šta podrazumjevamo pod atomskom strukturom metala?
 24. Kakav je raspored atoma kod kristalnih materijala?
 25. Šta je kristalna rešetka?
 26. Koje se vrste kristalnih rešetki najčešće javljaju kod metala?
 27. Kako su raspoređeni atomi kod prostorno centrirane, a kako kod površinski centrirane kubne rešetke?
 28. Šta je to ploimorfija, a šta alotropska modifikacija?
 29. Šta su to legure?
 30. Koji tipovi kristala se javljaju kod legura?
 31. Nacrtati krivu hlađenja čitih metala?
 32. Nacrtati krivu hlađenja čistog željeza?
 33. Šta pokazuju dijagrami stanja legura?
 34. Šta je to likvidus, a šta solidus linija?
 35. Šta je eutektikum?
 36. Nacrtati dijagram stanja dvokomponentne legure kod koje se komponente ne rastvaraju u čvrstom stanju.
 37. Za prethodni slučaj objasniti proces kristalizacije podeutektičke i nadeutektičke legure?
 38. Kako se dijele legure željeza prema sadržaju ugljenika?
 39. Koja je razlika između gvožđa i čelika?
 40. Koja je uloga goriva u radu visoke peći?
 41. Koja je uloga vazduha u radu visoke peći?
 42. Koja je uloga topitelja u radu visoke peći?
 43. Koji su proizvodi visoke peći?
 44. Koja je razlika između sivog i bijelog sirovog gvožđa?
 45. Koji su postupci proizvodnje čelika?
 46. Koja je razlika između Besemerovog i Tomasovog konvertora?
 47. Šta je to sili liv?
 48. Koje su vrste sivog liva za posebnu upotrebu?
 49. Kakav je to tvrdi liv?
 50. Koje su vrste tvrdog liva i gdje se koriste?
 51. Kakva je to modificirani liv?
 52. Koje su osobine modificiranog liva?
 53. Kakav je to temperovani liv?
 54. Koje su vrste temperovanog liva?
 55. Za šta se koristi bijeli, a za šta crni temerovani liv?
 56. Kako se vrši označavanje sivog liva?
 57. Koje su oznake za vrste sivog liva za posebnu upotrebu?
 58. Kakav je to legirani sivi liv?
 59. Šta su to prateće ili stalne primjese u čeliku?
 60. Koje elemente zovemo legirajućim elementima u čeliku?
 61. Kako se dijele čelici prema hemijskom sastavu?
 62. Kako se dijele čelici prema namjeni?
 63. Objasniti značenje dijelova oznake čelika?
 64. Objasniti značenje osnovne oznake za ugljenične čelike sa negarantovanim sastavom?
 65. Objasniti značenje osnovne oznake za ugljenične čelike sa garantovanim hemijskim sastavom?
 66. Objasniti značenje osnovne oznake za legirane čelike?
 67. Koje čelike zovemo konstrukcionim čelicima?
 68. Koji čelici spadaju u grupu općih konstrukcionih čelika?
 69. Koje su karakteristike čelika za cementaciju?
 70. U koje svrhe se primjenjuju čelici za poboljšanje?
 71. Koje su karakteristike čelika za automate?
 72. Za šta su namjenjeni alatni čelici?
 73. Šta se podrazumjeva pod pojmom toplotna stabilnost čelika?
 74. Kako se dijele alatni ugljenični čelici prema sadržaju ugljenika?
 75. Kako se dijele alatni legirani čelici prema namjeni?
 76. Koje su karakteristike brzoreznih čelika?
 77. Koje su najpoznatije vrste brzoreznih čelika?
 78. Gdje se primjenjuju tvrdi metali?
 79. Kakav je sastav tvrdih metala?
 80. Koje su vrste tvrdih metala?
 81. Kako se označavaju tvrdi metali?
 82. Koji su važniji čelični proizvodi dobiveni valjanjem?
 83. Kako se dijele obojeni metali prema gustini i navesti primjere?
 84. Koji su načini spravljanja legura?
 85. Kako se dijele legure obojenih metala prema načinu tehnološke prerade?
 86. Koje su osobine bakra (tačka topljenja, gustina, provodljivost električne struje i toplote)?
 87. Kojim postupkom obrade se može obrađivati bakar?
 88. Nabrojati neke legure bakra za gnječenje.
 89. Nabrojati neke lehure bakra za livenje.
 90. Koje su osobine aluminijuma (tačka topljenja, gustina, provodljivost električne struje i toplote)?
 91. Kojim postupcima obrade se aluminijum može dobro obrađivati?
 92. Šta podrazumjevamo pod legurama aluminijuma?
 93. Koje su važne osobine legura aluminijuma?
 94. Kako se dijele legure aluminijuma prema načinu tehnološke prerade?
 95. koje su najpoznatije legure luminijuma za gnječenje i koje su im osobine?
 96. koje su najpoznatije legure aluminijuma za livenje i koje su im osobine?
 97. Koje su osobine magnezijuma?
 98. Kakav je uticaj pojedinih legirajućih elemenata na osobine legura magnezijuma?
 99. Šta je elektron, a šta magnevin?
 100. Koje su osobine olova?
 101. Koje su osobine cinka?
 102. Koje su osobine kalaja?
 103. Koje su osobine titana?
 104. Navesti primjere primjene legura titana?
 105. Objasniti značenja dijelova oznake pri označavanju legura obojenih metala?
 106. Koje su povoljne, akoje nepovoljne osobine plastičnih masa u odnosu na metale?
 107. Kako se dijele plastične mase prema načinu nastajanja, a kako prema ponašanju na toploti?
 108. Šta je polimerizacija, a šta polikondenzacija?
 109. Šta je karakteristično za termoplastične, a šta za termostabilne plastične mase?
 110. Nabrojati neke sintetičke plastične mase i navesti primjere upotrebe.
 111. Gdje se upotrebljava vulkan-fiber?
 112. Šta su goriva?
 113. Kako se dijele goriva prema porijeklu, a kako prema agregatnom stanju?
 114. Koje su važnije vrste čvrstih goriva?
 115. Koja goriva se dobiju destilacijom nafte?
 116. Koja je važna karakteristika benzina?
 117. Šta je cetanski broj?
   
Today, there have been 60 visitors (79 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=